Historie geologického mapování území ČR

Mapa ČR
Historie geologického mapování území ČR v rámci bilaterální spolupráce Archivů ČGS (České geologické služby, Praha) a GBA (Geologische Bundesanstalt, Vídeň) se podařilo z digitálně zpracovaných starých geologických map vytvořit mapovou vrstvu, ke které byly připojeny další dostupné informace, získané především z rakouských zdrojů. Jedná se o unikátní soubory geologických map z druhé poloviny 19. století, pokrývající téměř celé území dnešní České republiky: rukopisné geologické mapy z druhé poloviny 19. století v měřítku 1 : 28 800geologické mapy Království českého v měřítku 1 : 144 000 (tzv. Haidingerovy mapy)
Dva soubory 414 rukopisných geologických map v měřítku 1 : 28 800 z druhé poloviny 19. století (265 listů z Čech, 149 z Moravy a Slezska) byly zakresleny do kopií topografického podkladu II. vojenského mapování celého území tehdejší rakouské monarchie. Druhé vojenské mapování probíhalo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1836 až 1853 na podkladě katastrálních map. Počátek souřadnicového systému pro Čechy byl zvolen v Gusterbergu, pro Moravu na věži katedrály sv. Štěpána ve Vídni. Proto jsou i geologické mapy k dispozici ve dvou oddělených souborech.
Mapové výstupy terénního geologického mapování v měřítku 1 : 28 800 byly brzy opuštěny, ale staly se základem pro odvozené mapy v měřítku 1 : 144 000 (“Speciální mapy”). Soubor geologických map Království českého tvoří 38 ručně kolorovaných map a doprovodné listy z let 1853 až 1863, které jsou zakresleny do tištěného topografického podkladu speciální mapy (Special-Karte des Koenigreiches Boehmen).
Tyto dva mapové soubory byly zpracovány v geografickém informačním systému (GIS) a zpřístupněny pomocí mapové aplikace Historie geologického mapování území ČR. Rukopisné geologické mapy v měřítku 1 : 28 000 jsou fyzicky uložené a dostupné v Knihovně a archivu GBA ve Vídni a pouze v digitálním zobrazení v Mapovém archivu ČGS v Praze. Speciální mapy v měřítku 1 : 144 000 jsou fyzicky dostupné v několika verzích v mapových archivech ČGS v Praze a v Kutné Hoře a existuje i jejich digitální zobrazení.
O postupu GIS zpracování map a jejich publikace pomocí mapové aplikace byl vytvořen poster a napsán článek do časopisu ArcRevue (číslo 1/2018, které je ke stažení na tomto odkazu).

zdroj: http://www.geology.cz